Min sida
Svenska Hem i Bromma värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. All behandling som utförs av Svenska Hem i Bromma sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR)
Insamling och behandling av personuppgifter:
Uppgifter som du lämnat till Svenska Hem i Bromma behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Uppgifterna används av Svenska Hem i Bromma och dess koncernbolag för att vi ska kunna registrera dig i vårt kundregister för de projekt som du anmält intresse för. Detta innebär att du läggs till på en turordningslista för det projekt som du anmält intresse för.
Svenska Hem i Bromma värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. All behandling som utförs av Svenska Hem i Bromma sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR) ¹.
Svenska Hem i Bromma, eller det bolag som annars anges vara personuppgiftsansvarig, ansvarar i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med vad som anges nedan. Om du skulle ha några frågor kring denna informationstext, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter i enlighet med vad som anges nedan, kan du kontakta Svenska Hem i Bromma via kontaktuppgifterna i Kontaktinformation.
Med personuppgifter avses sådan information som, direkt eller indirekt, kan hänföras till dig som individ. Exempel på sådan information är namn, bild, personnummer, kontaktuppgifter, tävlingsbidrag, gjorda val, beteenden eller IP-adress. Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vi eller en tredje part vidtar med personuppgifterna, exempelvis insamling, registrering och lagring.
Personuppgifter får bara behandlas för särskilda och uttryckligt angivna ändamål och får därefter inte behandlas för något ändamål som går utöver dessa ändamål.
Vi på Svenska Hem i Bromma behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att administrera förfrågningar från dig och eventuella avtal med dig,
Dina personuppgifter kan komma att användas även för marknadsföring och uppföljningar samt för vår sälj- och produktutveckling i syfte att förbättra våra produkter och tjänster. I de fall du inte vill ta del av marknadsföring och/eller erbjudanden, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns i Kontaktinformation. Avslutningsvis behandlas personuppgifter även för statistikändamål för att se hur användare utnyttjar webbplatsen och för att analysera sökbeteende, samt för att visa dig anpassat innehåll. Sådana uppgifter behandlas dock endast i aggregerad form eller i form som inte kan identifiera dig som individ. Uppgifter behandlas även indirekt i anslutning till utveckling, test och förvaltning av de IT-system som är knutna till vår webbplats.
Vill du inte Svenska Hem i Bromma skall lagra dina uppgifter skicka dig information och marknadsföring, vänligen kontakta oss genom att maila: info@svh.se eller via tel: 08-704 90 44. Om du avanmäler dig från information och marknadsföring innebär det att du tas bort från turordningslistan.

Laglig grund för behandlingen och lagringsperiod
Svenska Hem i Bromma behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, exempelvis ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på webbplats eller ett intresse av att utveckla vår webbplats eller våra produkter och/eller tjänster. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enlig tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar sådan behandling.
Uppgifterna som vi samlar in i enlighet med vad som anges ovan raderas när ändamålen med behandlingen har fullgjorts.
Säkerhet till skydd för personuppgifter
Svenska Hem i Bromma värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter
Vi kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för vår räkning, till exempel för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring, administration av pressmeddelanden, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att våra samarbetspartners, både inom och utanför EU får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid underteckna avtal med oss för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.
I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som exempelvis att teckna avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.
Svenska Hem i Bromma kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som exempelvis polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.
Svenska Hem i Bromma kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i detta avsnitt.
Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter
Alla rättigheter till innehållet på webbplatsen, som texter, grafik, logotyper, bilder, videoklipp, ljudfiler och program tillhör Svenska Hem i Bromma eller tredje part och skyddas av svensk och internationell immaterialrättslig lagstiftning. Alla rättigheter förbehålls.
Innehållet på webbplatsen tillhandahålls som en service till dig och får enbart användas enligt de villkor som följer nedan. Genom att hämta material från webbplatsen accepterar du villkoren.
Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan strida mot upphovsrätten och/eller annan svensk eller internationell lagstiftning och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.
Användning av innehållet på webbplatsen
Webbplatsen och dess innehåll får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras, säljas eller användas i annat kommersiellt syfte utan föregående skriftligt godkännande från Svenska Hem i Bromma.
Svenska Hem i Bromma medger att du får ta tillfälliga kopior av innehåll på denna webbplats om det är nödvändigt när du fördjupar dig i webbplatsens innehåll. Du får också skriva ut så mycket innehåll från webbplatsen som är rimligt för personligt bruk och länka till vår webbplats. All annan användning av informationen på webbplatsen är otillåten.
När du tar kopior av informationen på webbplatsen får du inte modifiera informationen eller ta bort uppgifter om copyright eller Svenska Hem i Brommas namn.

Friskrivning från ansvar
Informationen på webbplatsen är generell och bör inte användas som enskild och enda grund för beslut i viktiga frågor. Vi arbetar ständigt för att webbplatsen ska vara korrekt, komplett och uppdaterad, men det finns alltid en risk att till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resulterar i missledande information. Detta innebär att Svenska Hem i Bromma inte kan garantera och inte ta ansvar för att informationen alltid är korrekt, komplett och uppdaterad.
Om Svenska Hem i Bromma länkar till en tredje parts webbplats, är denna länk enbart avsedd att underlätta för användaren och Svenska Hem i Bromma tar inget ansvar för innehållet eller riktigheten av informationen på en sådan webbplats.

Övrigt
Svenska Hem i Bromma kan när som helst ändra dessa användarvillkor, välja att visa eller ta bort inlägg och innehåll på webbplatsen och/eller stänga ner webbplatsen. Vid ändring av användarvillkoren kommer du att uppmärksammas på detta genom att en ny version läggs upp på webbplatsen. Vi ber dig därför hålla dig uppdaterad om eventuella nya versioner av villkoren.

Externa länkar
Denna information om personuppgiftsbehandling gäller för uppgifter som Svenska Hem i Bromma behandlar om dig inom ramen för vår webbplats. Vår webbplats kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella webbplatsen.

Dina rättigheter och rätt att inge klagomål
Du har rätt att, i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Svenska Hem i Bromma ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, att dra tillbaka ett samtycke till viss behandling (där samtycke har inhämtats) samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Svenska Hem i Bromma via kontaktuppgifterna som anges nedan. Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Kontaktinformation
Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är Svenska Hem i Bromma. Om du har frågor rörande hur vi behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till utsedda dataskyddsombud/ansvarig roll för personuppgiftsfrågor i övriga bolag inom Svenska Hem i Bromma koncernen, är du välkommen att kontakta oss via e-post eller post.

Svenska Hem i Bromma
Fredsgatan 10
172 33 Sundbyberg
Tel: 08 704 90 44
info@svh.se

Information om cookies och hur du kan undvika dem
Vi använder cookies på vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du surfar och använder webbplatser eller andra onlinetjänster för att exempelvis underlätta vissa funktioner, som navigering på webbplatsen.
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, val av språk, samla statistik om antalet besökare på webbplatsen och för att få information om hur webbplatsen används. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera webbplatsen.
Cookies används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som exempelvis IP-adresser och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt hänförliga till dig som person. Syftet är att kunna skapa personligt och relevant innehåll för dig som besökare.
Cookies kan antingen raderas automatiskt när användaren stänger sin webbläsare (så kallade "session-cookies") alternativt lagras på användarens dator för att underlätta vid framtida besök på webbplatsen (så kallade "permanenta cookies"). Även permanenta cookies ska tas bort automatiskt efter en viss angiven tid.

Hur du undviker cookies
Om du inte accepterar användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att den automatiskt nekar lagring av cookies eller informerar dig varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.
Om din webbläsare nekar cookies kan det medföra att funktionaliteten på webbplatsen begränsas.